prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys

Wiceprezes Rady Programowej
Brief info

Profesor nadzwyczajny n. ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Współpracownik uczelni w kraju, w tym UKSW – Warszawa, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – Olsztyn, SGH – Warszawa i zagranicą, w tym THW Ingolstadt, RGGU – Moskwa, UMB Bańska – Bystrzyca. Autor kilkudziesięciu artykułów, monografii oraz opracowań, w tym z listy Filadelfijskiej. Właściciel trzech patentów zagranicznych. Autor i współautor studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania. W obszarze badań naukowych identyfikuje: outsourcing, środowisko cyfrowe (wirtualne), wartość współczesnych organizacji, w tym wartości niematerialne i prawne, wybrane współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami , w tym Cloud Organizatzion, organizacje sieciowe, „pełzające” struktury organizacyjne, harmonia dla i w organizacji, podejście procesowe we organizacji, akomodacja zmian w Organizacji i w jej otoczeniu. Zainteresowania naukowe wyżej przedstawionych obszarach lokowane sa przede wszystkim w przedmiotach badań jaki są: przedsiębiorstwa sektora MMSP, w tym szczególnie zakłady rzemieślnicze i firm rodzinne.

Posiada 22 letnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi, z sektora produkcji – przemysł stalowy, w tym Prezes Zarządu Huty Batory SA (11 tyś. zatrudnionych pracowników), jak i sektora usług – bankowości- (prokurent BRE Banku SA). Jest Członkiem kilkunastu Stowarzyszeń o charakterze naukowym jak i biznesowym w kraju jak i zagranica, w tym Eurofer, TNOiK – członek Głównej Rady naukowej TNOiK.

Jest Członkiem 7 rad naukowych czasopism naukowych w krajowych i zagranicznych. Był promotorem czterech doktorów n. ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie i finanse oraz jest promotorem dwóch doktorantów w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie. Jest posiadaczem licznych nagród i wyróżnień z kraju, jak i zagranicy, z uczelni jak i z poza nich. Posiada współczynnik H= 3.73