Regulamin

W celu realizacji zadań społecznych i gospodarczo użytecznych zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, ze świadomością nieustannie zachodzących zmian w życiu przedsiębiorców i pojawiających się na polskim rynku nowych wyzwań, celem promocji dążeń i wspierania działań umożliwiających osiąganie sukcesów w życiu społecznym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym i edukacyjnym, a także rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji oraz integracji ogólnopolskich środowisk biznesu skupionych w firmach rodzinnych, przyjęto:

Regulamin Klubu Nestora i Sukcesora, działającego przy Fundacji Instytutu Sulisław

o następującej treści:

§ 1 Klub Nestora i Sukcesora

  1. W celu zintegrowania środowiska nestorów i sukcesorów przedsiębiorstw rodzinnych i innych przedsiębiorców, intelektualistów i przedstawicieli wolnych zawodów, w ramach Fundacji Instytutu Sulisław tworzy się „Polski Klub Nestora i Sukcesora”, zwany w dalszej treści niniejszego regulaminu Klubem.
  2. Klub jest zrzeszeniem całkowicie dobrowolnym i samorządnym, mającym za zadanie zapewnienie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń jego członków.
  3. Klub może używać pieczęci lub znaków wyróżniających go spośród innych organizacji.

§ 2 Cele i zadania Klubu

 1. Celem Klubu jest w szczególności:
  a. wspieranie rozwoju gospodarczego Polski;
  b. reprezentacja interesów ogólnopolskiego środowiska przedsiębiorców firm rodzinnych, intelektualistów, naukowców i przedstawicieli wolnych zawodów;
  c. umacnianie zasad gospodarki rynkowej;
  d. współpraca i pomoc w nawiązywaniu relacji biznesowych;
  e. ułatwianie oraz pomoc w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji przedsiębiorców firm rodzinnych;
  f. propagowanie procesu sukcesji, wartości, własności i relacji w firmach rodzinnych;
  g. upowszechnianie informacji o istotnych dla środowiska przedsiębiorców zmianach prawnych;
  h. praca na rzecz budowy prestiżu i realnej siły ogólnopolskiego środowiska biznesu rodzinnego;
  i. dbałość o wysoki poziom moralny i etyczny przedsiębiorców;
  j. integracja firm rodzinnych, w tym propagowanie zasad wzajemnej pomocy i współpracy między nimi oraz zdrowego stylu życia;
  k. inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej, zdrowotnej i kulturalnej;
  l. propagowanie i wspieranie akcji dobroczynnych;
  m. tworzenie zasad funkcjonowania firm rodzinnych.
 2. Formy aktywności Klubu:
  a. spotkania biznesowe;
  b. szkolenia;
  c. studia podyplomowe;
  d. prowadzenie działalności wydawniczej;
  e. organizowanie eventów;
  f. doradztwo podatkowe i prawne;
  g. business consulting;
  h. innowacje i nauka;
  i. outsourcing;
  j. family office;
  k. windykacja;
  l. inne.

§ 3 Organy Klubu

 1. Organem Klubu są Rada Klubu Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora oraz Zarząd Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora.
 2. Rada Klubu jest zwoływana raz na kwartał, a o terminie i porządku obrad zawiadamia Zarząd z wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 tygodnie za pośrednictwem poczty e-mail. Do zadań Rady Klubu należy:
  a. uchwalenie Regulaminu Klubu;
  b. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań Klubu;
  c. ocena pracy Zarządu Klubu i jego sprawozdań z działalności, udzielanie absolutorium Zarządowi;
  d. ustalanie wysokości składek członkowskich;
  e. wybór członków Zarządu – w tym w przypadku powstania wakatu na stanowisku członka Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu, Rada Klubu ma prawo uzupełnienia jego składu uchwałą zapadającą zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały Rady Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy kworum, wynoszącym co najmniej połowę ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie może być tajne lub jawne.
 4. Zarząd Klubu powoływany jest na 3-letnią kadencję i składa się z co najmniej 2 osób: prezesa i członka zarządu. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz. Uprawnionym do reprezentacji jest prezes wraz z jednym członkiem Zarządu. Do zadań Zarządu należy:
  a. realizacja celów i zadań Klubu;
  b. wyznaczenie kierunków działań Zarządu i Klubu;
  c. organizowanie spotkań biznesowych, szkoleń i działalności wydawniczej;
  d. organizacja posiedzeń Rady Klubu;
  e. współdziałanie z Zarządem Fundacji w związku z merytoryczną działalnością Klubu;
  f. organizacja eventów oraz inicjowanie współpracy z organizacjami o analogicznym charakterze.
 5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
 6. Zarówno z posiedzeń Rady Klubu, jak i Zarządu, sporządzany jest protokół.

§ 4 Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 1. Klub składa się z członków: rzeczywistych, wspierających i honorowych.
 2. Członkiem rzeczywistym może zostać osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą firm rodzinnych, intelektualistą lub wykonująca wolny zawód – odznaczająca się wysokim poziomem moralnym, bogatymi osiągnięciami zawodowymi i kierująca się zasadami uczciwości i rzetelności. Członek rzeczywisty ma prawo do:
  a. czynnego i biernego wyboru do Rady Klubu;
  b. występowania z wnioskami i postulatami do Zarządu;
  c. uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Klub.
 3. Członkiem wspierającym może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, która zobowiązuje się do wspierania Klubu w formie materialnej lub innej dopuszczalnej prawnie. Członkowi wspierającemu przysługuje głos doradczy.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna o nieposzlakowanej opinii, która odznacza się wybitnymi zasługami w realizacji celów Klubu oraz środowiska przedsiębiorców firm rodzinnych, intelektualistów i przedstawicieli wolnych zawodów.
 5. Warunkiem przyjęcia członka rzeczywistego do Klubu jest złożenie deklaracji członkowskiej do Zarządu.
 6. Członek rzeczywisty jest zobowiązany do:
  a.przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał organów Klubu;
  b. terminowego opłacania składek członkowskich;
  c. pracy na rzecz urzeczywistnienia celów Klubu poprzez aktywny udział w jego działalności.
 7. Utrata Członkostwa następuje na skutek:
  a. wystąpienia z Klubu złożonego pisemnie prezesowi Zarządu;
  b. wykluczenia członka Klubu na skutek uchwały Rady Klubu;
  c. śmierci członka Klubu.

§ 5 Etyka obowiązująca członków Klubu

 1. Każdy członek Klubu jest zobowiązany do wspierania gospodarki wolnorynkowej, działającej w ramach państwa praworządnego i demokratycznego, a swoją działalność zawodową i biznesową opierać na zasadach uczciwości i rzetelności, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego.
 2. Członek Klubu dba o jego dobre imię, jest solidarny, pomocny i służy dobrą radą innym jego członkom.
 3. Członek Klubu dąży do polubownego rozstrzygania sporów.
 4. Członek Klubu zapobiega sytuacjom, które mogłyby w sposób negatywny wpłynąć na wizerunek jego lub innego członka, jako reprezentantów lokalnej społeczności biznesowej.
 5. Każdy członek Klubu ma obowiązek zwrócić uwagę innemu członkowi Klubu naruszającemu zasady etyczne i moralne, jak też nieprzestrzegającemu postanowień regulaminu i uchwał organów Klubu.

§ 6 Majątek Klubu

 1. Majątek Klubu stanowią:
  a. składki członkowskie;
  b. subwencje, darowizny i zapisy;
  c. środki otrzymywane od członków wspierających.
 2. Środki pieniężne stanowiące majątek Klubu zgodnie z rejestrem prowadzonym przez skarbnika Zarządu Klubu są gromadzone na wydzielonym koncie Fundacji.
 3. Zarząd raz w roku przedkłada na Walnym Zgromadzeniu Rady Klubu sprawozdanie finansowe z działalności.

§ 7 Zmiana Regulaminu

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu podejmuje Rada Klubu kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy kworum wynoszącym co najmniej połowę osób uprawnionych do głosowania.

§ 8 Rozwiązanie Klubu

Wniosek o rozwiązanie Klubu może złożyć Fundator.